ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH - PHẦN 7

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH - PHẦN 7
SỰ  HOÀ  HỢP  GIỮA  CHỦ  NGỮ  VÀ  ĐỘNG  TỪ
(SUBJECT- VERB AGREEMENT )

Theo luật chung một động từ bao giờ cũng hòa hợp với chủ ngữ ø  của no ù- tức là – nếu chủ ngữ số ít thì
động từ theo sau cũng ở số ít và ngược lại nếu chủ ngữ øøsố nhiều thì theo sau là động số nhiều. Tuy nhiên, ta hãy
chú ý 10 luật đặc biệt sau:
[1] : Hai hay nhiều chủ ngữ số ít đựơc nối  bởi  liên từ  AND thì đòi  hỏi một  động  từ  số  nhiều
                    - The boy and the girl love their parents dearly.
- Tom and Mary were late yesterday.
Tuy nhiên, nếu hai chử từ này diễn tả một người, một vật hay một ý tưởng chung thì động từ vẫn ở số ít.
- Bread and butter is my daily breakfast.
- To love and to be loved is the greatest happiness in life.
[2] : Hai chủ ngữ øđược nối với nhau bằng AND mà trước chủ  ngữ ø ø đầù có EACH, EVERY, MANY A, NO thì động từ phải ở số ít.
- Each boy and  girl has a textbook.
- No teacher and student is present.
[3] : Khi hai chủ ngữ ø được nối bởi OR,NOR, BUT, NOT ONLY… BUT…. ALSO ,EITHER… OR, NEITHER…NOR…thì  động từ hoà hợp cùng với chủ ngữ øgần nó nhất
- He or you are the best student in this class.
- Neither Jack nor I am willing to do that.
[4] : Khi hai chủ ngữ ø đươcï nối bởi AS WELL AS, NO LESS THAN, WITH thì động từ hòa hợp với chủ ngữ ø  thứ nhất.
- John, as well as you, is responsible for this act.
- Tom, with his friends, is in the car.
[5] : Một  danh từ  tập  hợp ( collective noun ) cần 1 động từ số nhiều khi ta ngụ ý nói tới từng
cá  nhân tạo nên tập hợp ấy,nhưng động từ vẫn  là số ít nếu ta ngụ ý nói chung chung coi cả tập hợp
như một đơn vị
- The family of this dead soldier is noble.
- The family go to the movies every Sunday morning.
Các từ thường gặp như: jury, commitee, crowd, team, group, majoriry
Lưu ý trường hợp: The number of + Danh từ số ít
                             A number of      + Danh từ số nhiều
[6] : Khi chủ  ngữ ø là danh từ có hình thức là số nhiều nhưng nghĩa lại là số ít thì động từ chia ở số ít.
- No news is good news.
- Physics is more difficult than chemistry.
các danh từ th ường gặp như : news, physics, mathematics, politics, gymnastics,  phonetics, measles, mumps, rickets, the United States, the Philippines, billards, dominoes…
[7] : Khi chủ ngữ ø ø là danh từ chỉ trọng lượng, đo lường, giá cả hay giá tiền thì được coi là số ít, động từ theo sau cũng ở số ít.
                     - Ten thousand dollars is a big sum of money.
- Five hundred miles is a long distance.
[8] : Khi chủ ngữ  là đại từ bất định như : everyone, something, nobody,anything, any body, every thing, no one…thì động từ theo sau phải ở số ít
                    - Nobody has opened the door.
- Is everyone present ?
Lưu Ý : 1) Khi “ each” theo sau chủ ngữ thì each không còn ảnh hưởng tới động từ nữa. Nếu chủ ngữ là danh từ số nhiều thì động từ chia ở số nhiều , chủ ngữ số ít thì động từ số ít
                   - Big cities each have their own special problem
2) Các đại từ both, several, few,many, others đòi hỏi động từ đi theo phải ở hình thức số nhiều
                  - Both were small
                  - Many of her books are in English
3) Một số đại từ bất định như: all, any, some, none, có thể đi với số nhiều hay số ít tùy thuộc vào ngữ nghĩa mà danh từ nó thay thế.
                     - All of  the money is reserved for emergencies
                     -All of the candidates promise to improve the educational system
[9] : Trong câu bắt đầu bằng THERE thì động từ hòa hợp với chủ từ theo sau nó.
                     - There stands a pagoda facing the little lake.
- There were a lot of people at the meeting.
[10] : Động từ có chủ  từ  là đại từ quan hệ  thì  phải  hoà  hợp  cùng  ngôi và  số  với  ti ền  vị  từ  của  đại  từ  ấy
                      - He works for the factory which makes cars.
- The man who is living near my house teaches us English.
[11]: Một số từ nhue paints, trousers, pliers, scissors, shears (kéo lớn), tóng (caí kẹp), shoes, glasses, gloves là danh từ số nhiều và cần động từ số nhiều đi cùng. Tuy nhiên, khi có từ pair (of) đi trước các danh từ này đứng làm chủ ngữ thì động từ theo sau là số ít.
                      - The scissors are very sharp
                      - A pair of scissors was left on the table.
[12] : Khi chủ ngữ là một phân số , phần trăm, hay các từ như: half, part, plenty và rest thì động từ  phụ thuộc và danh từ bổ ngữ  cho giới từ đi theo sau phân số hay phần trăm đó
                     - Sixty percent of his house is painted blue
                     -Half of thier relatives live abroad
[13]: Khi diẽn giải các bài toán đơn giản như cộng trừ nhân chia ta cần lưu ý. Khi cộng hay nhân, ta có thể dùng động từ số ít hay số nhiều đều được
                    -Two and two is/ are four
                    -Three times three is/ are nine
Nhưng với trừ và chia thì luôn luôn dùng động từ số ít.
                - Nine minus four is five hoặc nine minus four leaves five
                -Fifteen divided by five is three
[14] Khi chủ ngữ là tựa sách tên các tác phẩm nghệ thuật thì động từ luôn chia ở số ít.
- The Moon and Six Pence is for the Art for Art sake
>> TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - P42

BỘ ĐỀ THI TIẾNG ANH TỪ LỚP 9- LỚP 10 PHẦN 10

GRAMMAR BUILDER – TEST 1